Real Politics

Դե՞մ եք, թե՞ կողմ ուրբանիզացիային
Եթե ձեզ առաջարկեին լավ վարձատրվող աշխատանք և մեծ բնակարան ՀՀ որևէ մարզում, ապա կմեկնեի՞ք, արդյոք, այնտեղ ընտանիքով մշտական բնակության