Տուրիստական ծառայությունների որակը Հայաստանում

Ապրանքների և ծառայությունների շուկաներն ունեն յուրահատուկ տարբերություններ, իսկ դրանցից առաջինն այն է, որ ապրանքները, սովորաբար, մենք սպառում ենք կարճ, միջին և երկար ժամանակահատվածներում, ի տարբերություն ծառայությունների, որոնք այդ պահին ստանում ենք և մեր հետ վերցնել չենք կարող: Իհարկե, ծառայություններից ստանում ենք տպավորություններ, ունենում ենք հիշողություններ, սակայն նյութական կողմ, որպես այդպիսին, դրանք հետագայում չունեն:

Այս համատեքստում կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի տարածքում կազմակերպվող տուրիստական ծառայությունների որակին առնչվող հարցերը: Իհարկե, չենք բացառում նաև, որ տարբեր ծառայությունների որակին առնչվող հարցերը տարբեր մարդկանց մոտ դրված են տարբեր մակարդակի վրա, իսկ շատ դեպքերում դրանք կախված են նաև մատուցվող ծառայությունների գնից: Հարցը նրանում է, որ ուղիղ համեմատական կապ գոյություն ունի ծառայությունների որակի և դրանց գների միջև, և ինչքան բարձր են գները այնքան բարձր է նաև մատուցվող ծառայությունների որակը: Իսկ հիմնական դժգոհությունները մատուցվող ծառայությունների որակից առաջանում են այն ժամանակ, երբ շեղում է տեղի ունենում վճարված ծառայության արժեքի և մատուցված ծառայության որակի միջև, կամ հեմատության առանցք է անցկացվում այս կամ այն կազմակերպությունում կամ երկրում ստացված նմանատիպ ծառայությունների միջև:

Այս համատեքստում ԲԱՐՈՄԵՏՐ-ը անց¬կաց¬ված սոցիոլոգիական հետազոտության ժամանակ երևանցիներին ուղղել է հետևյալ հարցը. "Ինչպե՞ս եք գնահատում Հայաստանի տարածքում կազմակերպվող տուրիստական ծառայությունների որակը":

Հարկ ենք համարում նշել, որ այս հարցին պատասխանողները կարող են բաժանվել նախ այդ ծառայություններից իրականում օգտվածների, դրանց մասին տեղեկություններ ունեցողների և ընդհանրապես տուրիստական ծառայություններից չօգտվող և տեղեկություններ չունեցողների:

Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց են տալիս հարցման արդյունքները` երևանյան տնային տնտեսությունների մոտ 20%-ը չունի այդ հարցի պատասխանը, իսկ մնացածի մոտ պատասխանները բաշխվել են հինգ հիմնական որակական խմբերի:

ՀՀ-ում կազմակերպվող տուրիստական ծառայությունները գերազանց են գնահատել հարցվողների 3.6%-ը: Իհարկե, ամենայն հավանականությամբ սա այն խումբն է, որն օգտվում է որակյալ ծառայություններից, չունի ֆինանսական խնդիրներ և դրա արդյունքում չունի նաև դժգոհություններ: Սակայն կա նաև տարբերակ, որ պարզապես իր ֆինանսական միջոցներին համապատասխանող ծառայություններից բավարարվածությունը նույնես լինի գերազանց:

Տուրիստական ծառայություններից օգտվողների 23.6%-ը դրանք գնահատել է լավ, իսկ ամենամեծ խումբը` 37.9%-ը` բավարար, այսինքն` այս երկու խմբերը միասին կազմում են մոտ 62%:
Ծառայությունների որակը վատ են գնահատել 9.4%-ը, իսկ շատ վատ` 4.5%-ը, այսինքն` տուրիստական ծառայությունների միջինից ցածր լինելու տեսակարար կշիռը չի գերազանցում 15%-ը, որը կարելի է դրական համարել: Իհարկե, մարդկանց այս խումբը հնարավոր է, որ իր կյանքի ընթացքում լինելով շատ վայրերում, օգտվելով բազմապիսի տուրիստական ծառայություններից ձևավորել է իր յուրահատուկ որակի չափանիշների համակարգը, սակայն չի բացառվում նաև, որ մարդիկ օգտվելով դրանից պարզապես դժգոհ են մնացել` առանց որևէ համեմատության:

Հաշվի առնելով ծառայությունների բնույթը, պետք է փորձել դրանք մատուցել հնարավորին բարձր որակով, անցկացնել անձնակազմի ծառայությունների մատուցման դասընթացներ, սովորեցնել տարրական վարքագծի կանոններ և այլն: Դեռ ավելին, կարելի է մշակել նաև յուրահատուկ մարքեթինգային քաղաքականություն, ծառայությունները մատուցելուց հետո մարդկանց տալով կամ նրանց մոտ թողնելով օգտակար իրեր, որոնք հիշողություններ կարթնացնեն այդ ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ: Պետք է նշել, որ տվյալ դեպքում զբոսաշրջային ծառայությունների հաջողության գրավականը կապված է հաճախորդների կողմից ծառայությունը հետագայում գովազդելու, ինչպես նաև այդ ծառայությունից օգտվել ցանկացողներին ներգրավելու հանգամանքի հետ:


ԲԱՐՈՄԵՏՐ

 

12:30 Հուլիս 29, 2015

Ամենաընթերցված նյութեր